Poradnik

Protokół przedślubny – jak wygląda i jakie są pytania?

29 czerwca 2018

Protokół przedślubny już dawno za nami, pamiętam jednak, jak strasznie stresowałam się, zanim poszliśmy do księdza. Stwierdziłam, więc że podzielę się z Wami moimi odczuciami i pomogę tym samym opanować stres, który jest zupełnie nie potrzebny. Czym jest ten dokument, z czego się składa i jakich pytań się spodziewać?

Kiedy trzeba udać się do księdza?

Nie ma sztywno określonych reguł, które mówiłyby o konkretnym czasie, w którym należy się wybrać do księdza w celu spisania protokołu przedślubnego. Należy jednak pamiętać, że do jego sporządzenia potrzebny jest akt chrztu, który jest ważny przez 3 miesiące od daty wydania. Jeśli w tym samym czasie chcecie załatwić też sprawę zapowiedzi, to 3 miesiące wcześniej będzie doskonałym wyborem.

Co trzeba ze sobą mieć?

Jeśli oboje pochodzicie z tej samej parafii, to wystarczy Wam dowód osobisty, ale jeśli jedno z Was jest z innej, tak jak wcześniej wspomniałam, potrzebny będzie jeszcze akt chrztu i świadectwo bierzmowania. My daliśmy księdzu od razu zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim, zaświadczenie ze szkoły o kursie małżeńskim na lekcjach religii w liceum. Brakuje nam jeszcze zaświadczenia z poradni rodzinnej, ale pracujemy nad tym. Ksiądz zgodził się, na dostarczenie tego dokumentu w późniejszym terminie.

Czym jest ten dokument?

To protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich z nupturientami, czyli z narzeczonymi. Pamiętajcie, że to nie jest przesłuchanie, a jedynie rozmowa. Wyklucza przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego oraz pomaga w przyszłości w ewentualnym unieważnieniu małżeństwa.

Jak przebiega rozmowa?

W zależności na to, na jakiego księdza traficie, na pytanie będziecie odpowiadać razem lub osobno. U nas była ta druga wersja. Najpierw ja odpowiadałam na pytania, a następnie Damian podczas mojej nieobecności. To naprawdę nic strasznego 🙂 Na większość pytań odpowiada się po prostu „tak” lub „nie”. Po wszystkim otrzymacie kartki do spowiedzi przedślubnej. Są niezbędnym dokumentem, który musimy dostarczyć do parafii przed ślubem. Nam ksiądz zalecał spowiedź dzień przed ślubem lub nawet w dzień ślubu.

Jakie będą pytania?

Dane personalne:
 1. Nazwisko, imiona, imię i zawód ojca, imię, nazwisko panieńskie i zawód matki, dowód osobisty (nr, seria, miejsca i data wydania).
 2. Data i miejsce urodzenia, data i adres parafii chrztu, rok i parafia komunii św., rok i parafia bierzmowania.
 3. Adres stałego zamieszkania, adres tymczasowego zamieszkania, adres zamieszkania rodziców
 4. Stan cywilny, wykształcenie, zawód.
 5. Wyznanie, czy uznajesz zasady moralności chrześcijańskiej, czy rozumiesz potrzebę modlitwy, przystępowania do sakramentów i uczestniczenia we mszy św., czy zamierzasz przed ślubem przystąpić do spowiedzi i komunii św., czy ukończyłeś katechizację w szkole.
 6. Od jak dawna narzeczeni się znają, od kiedy są zaręczeni, czy rodziny się znają, czy rodziny wiedzą o planach ślubnych, czy wyrażają zgodę.
Przeszkody małżeńskie:
 1. Przeszkoda niezdolności fizycznej: czy nie masz wątpliwości co do stanu swojego zdrowia?, czy uważasz, że będziesz mógł mieć dzieci?, czy nie masz wątpliwości do zdolności do współżycia małżeńskiego?
 2. Przeszkoda węzła małżeńskiego: nie zawierałeś małżeństwa z inną osobą, czy nie zawierałeś związku cywilnego?, jeśli tak to czemu związek przestał istnieć?, czy istnieją jakieś zobowiązania wobec tej rodziny?
 3. Przeszkoda występku: czy narzeczeni znali się przed śmiercią?, co było powodem śmierci?, czy któreś z narzeczonych nie było współwinne śmierci?
 4. Przeszkoda pokrewieństwa: czy narzeczeni są krewnymi i w jakim stopniu?
 5. Przeszkoda powinowactwa: czy narzeczeni nie są powinowa­tymi w linii prostej?
 6. Przeszkoda przyzwoitości publicznej: czy narzeczeni nie pozostawali z  krewnymi drugiej strony w związku małżeńskim nieważ­nym lub w konkubinacie?
 7. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego: czy między narzeczonymi nie za­chodzi stosunek rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adop­cji prawnej?
 8. Przeszkoda święceń: czy narzeczony nie przyjął świę­ceń diakonatu czy kapłaństwa?
 9. Przeszkoda wieczystego i publicznego ślubu czystości: czy narzeczeni nie składali wie­czystego i publicznego ślubu czy­stości w instytucie zakonnym?
Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa:
 1. Jedność, nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, dobro potomostwa: czy chcesz zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła ja­ko jedno i nierozerwalne do śmierci? Czy wewnętrznie zgadzasz się z nauką Kościoła co do nie­rozerwalności i wierności? Je­żeli nie, dlaczego? Czy dopuszczasz  rozejście się w wypadku trudności w mał­żeństwie? Czy chcesz przyjąć potomstwo w małżeństwie? Czy przyjmujesz zasady etyki katolickiej w planowaniu ro­dziny?
 2. Niezdolność do przyjęcia obowią­zków małżeńskich: Czy w rodzinie nie było wy­padków choroby psychicznej? Czy narzeczeni są przekonani o własnym zdrowiu psychicz­nym? Czy nie cierpicie na przewle­kłe lub dziedziczne choroby, o których wzajemnie nie wie­cie? Czy nie nadużywacie alkoholu lub innych środków odurza­jących? Czy nie jesteście od nich uzależnieni? Czy druga stro­na o tym wie?
 3. Warunek: czy są stawiane jakieś wyma­gania, od których uzależnia się zawarcie lub trwanie mał­żeństwa? Czy wymagania te nie mają formy warunku? Jakie jest stanowisko drugiej strony w tej sprawie?
 4. Przymus: czy sami dobro­wolnie podjęliście decyzję zawar­cia małżeństwa? Komu zależy na zawarciu te­go związku? Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia, np. względy materialne, społecz­ne, obawa zniesławienia? Czy nie ma innych okolicz­ności przymusu, np. bojaźń z szacunku dla rodziców?
 5. Umyślne wprowadzenie w błąd: czy nie zatajacie przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. niepłodność, nałogi, zobowiązania finansowe?

Małżeństwo mieszane:

Pytania dla strony katolickiej:
 1. Czy zdajesz sobie sprawę, że zgodne pożycie w małżeństwie jest zagrożone z powodu różnic w sprawach najbardziej wewnętrznych, czego z racji zaangażowania uczuciowego obecnie się nie dostrzega?
 2. Jak postąpisz w wypadkach konfliktowych, gdy żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić, np. w sprawach moralnych i religijnego wychowania dzieci?
 3. Czy zgodzisz się na postępowanie wbrew prawu Bożemu, czyli na życie grzeszne dla zachowania wspólnoty w małżeństwie?
Pytania dla strony niekatolickiej:
 1. Czy zdajesz sobie sprawę z konsekwencji różnicy poglądów, różnej oceny moralnej w wielu sprawach?
 2. Czy zdajesz sobie sprawę z naturalnego obowiązku tolerancji względem przekonań
  i zobowiązań strony katolickiej?
 3. Czy znasz obowiązki współmałżonka?

 

Na koniec przeczytacie odpowiedzi, których udzieliliście i potwierdzicie ich zgodność składając swój podpis. I już – gotowe! Kolejny stres za Wami! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *